# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
13
14/09/2021
ปาริฉัตร
คณะมนุษยศาสตร์
มนุษย์
ED160214425TH รอรับ
14
14/09/2021
ม.นครสวรรค์
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
ED965634174TH รอรับ
15
14/09/2021
ดร.ธานี
บรรณาธิการวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
วิจัย
ED965632955TH รอรับ
16
14/09/2021
คุณพรชัย
สัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์
กองแผน
EG875648569TH รอรับ
17
14/09/2021
กันต์ฤทัย
อภิชาต งามรุ่งโรจน์
มนุษย์
ED100099626TH รอรับ
18
14/09/2021
jp
ทนงศักดิ์ สุขแสง
กายภาพ
RTA7000083682DN รอรับ
19
14/09/2021
นีรนุช
สุทธิดา จัยธรรพ
ทั่วไป
SDOF5061015157 รับแล้ว
20
14/09/2021
ร้านเพื่อนชาวดอย
ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ
การจัดการ
1582100282986 รับแล้ว
21
14/09/2021
DESIGN
จุไรรัตน์ ไม้เลี้ยง
งานคลัง
OF139879631TH รับแล้ว
22
14/09/2021
บ.คิวรอน
ธันยรัศมิ์ แก้วดอนเมือง
ตรวจสอบ
EB374526738TH รอรับ
23
14/09/2021
บริษัท อีฟ แอนด์
จุไรรัตน์ ไม้เลี้ยง
งานคลัง
Th63011VDDRE4d รับแล้ว
24
14/09/2021
addict
อารีรัตน์ ใจหนัก
ประกัน
EH788892131TH รอรับ
25
14/09/2021
ร้านปอแก้วคิดส์
ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
ครุ
OF139911924TH รับแล้ว
26
14/09/2021
สุรีรัตน์ น้อยโนลา
สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
เกษตร
ED795553765TH รอรับ
1
13/09/2021
gmmshops
ณุตรา พงษ์ไทย
กองพัฒนา
SHP5097174732 รับแล้ว
2
13/09/2021
lucky
สุจิตรา ดีดาร์
สสว.
EO731830395TH รับแล้ว
3
13/09/2021
999myshop
ธันยรัศมิ์ แก้วดอนเมือง
ตรวจสอบ
210909S7BEYJ4K รอรับ
4
13/09/2021
ภัทรเกียรติ
สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
มนุษย์
SMLS0000404803K รอรับ
5
13/09/2021
Double
น้ำฝน ไชยมงคล
ครุ
SHP5096567656 รับแล้ว
6
13/09/2021
ไม่มีชื่อผู้ส่ง
สลักจิตร คณะฤทธิ์
ครุ
OB011313367TH รับแล้ว
7
13/09/2021
Design
สุภารัตน์ หอยสังข์
พัสดุ
OF139188415TH รอรับ
8
13/09/2021
นริสลา
นรัตว์ รัตนวัย
เกษตร
SDOF5060510779 รอรับ
9
13/09/2021
sevencts
นรัตว์ รัตนวัย
เกษตร
SHP5096844283 รอรับ
10
13/09/2021
บ.ปอย
จิตรนันท์ ศรีเจริญ
วิทย์
EO731606956TH รับแล้ว
11
13/09/2021
manypoko
นรัตว์ รัตนวัย
เกษตร
SHP5096582284 รอรับ
12
13/09/2021
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ธุรการ
RF382538517TH รอรับ
13
13/09/2021
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ธุรการ
RG117216278TH รอรับ
14
13/09/2021
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ธุรการ
RJ095062609TH รอรับ
15
13/09/2021
กรมกิจการผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ธุรการ
PB826534619TH รอรับ
16
13/09/2021
มติชน
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ธุรการ
RJ480953242TH รอรับ