# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
31
15/09/2021
Everything
กนกศรี จันทรังสรรค์
ครุ
OF140472712TH รอรับ
32
15/09/2021
27shop
ชลธิชา ระลึก
ครุ
OA024915520TH รอรับ
33
15/09/2021
MAIMAISHOP
กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
ครุ
OF140511107TH รอรับ
34
15/09/2021
สิรีนาฏ
ทรงเกียรติ บัวลอย
มนุษย์
EW840240540TH รับแล้ว
35
15/09/2021
Vintage CoStumes
รัชนี ใจรักษ์
บัณฑิต
EB532996299TH รอรับ
36
15/09/2021
จุฑามาศ เยื่อใย
อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ธุรการ
SPYA12147144C รอรับ
37
15/09/2021
บ.ซีทฟอร์ยู
ภัทรวดี แถมศิริ
ครุ
OF140165527TH รอรับ
38
15/09/2021
Cotora
กิตติกานต์ กิตติชญานันท์
ตรวจสอบ
TH012643763579 รอรับ
39
15/09/2021
สโนว์ไวท์
พิทักษ์ จันทร์จิระ
ศิลปะ
ED148366860TH รอรับ
40
15/09/2021
หนูพลอย
อภิชาต งามรุ่งโรจน์
มนุษย์
ED051198333TH รอรับ
41
15/09/2021
อนุสรณ์
อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ธุรการ
EO742615636TH รอรับ
42
15/09/2021
Bankpaind
อารีรัตน์ ใจหนัก
ประกัน
ED157604942TH รอรับ
43
15/09/2021
ศูนย์จัดจำหน่าย
แก้วตา ผิวพรรณ
การจัดการ
ED090355526TH รอรับ
44
15/09/2021
วัชรพล
เขมปริต ขุนราชเสนา
วิทย์
ED054643357TH รับแล้ว
45
15/09/2021
ภาณุพงศ์
ธนภัทร วรปัสสุ
เกษตร
EG912468285TH รับแล้ว
46
15/09/2021
หรอยอีหลี
อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ธุรการ
OF140674082TH รอรับ
47
15/09/2021
สวยครูชัย
สมคิด ฤทธิเนติกุล
เกษตร
ED587196307TH รอรับ
48
15/09/2021
คุณเรวดี
หนึ่งฤทัย บุญมี
วิทยบริการ
CK80000052977JK รอรับ
1
14/09/2021
ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์
อธิการบดี
ธุรการ
RL218680661TH รอรับ
2
14/09/2021
ธนภัทร
ผอ.สำนักวิทยบริการ
วิทยบริการ
RL199837608TH รับแล้ว
3
14/09/2021
ปรียานารถ
พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์
มนุษย์
RL212088169TH รับแล้ว
4
14/09/2021
Ekk
อาทิตยา ขาวพราย
ครุ
EH833942026TH รับแล้ว
5
14/09/2021
ณฐ
อัญนลินต์ กมลนันธกิจ
มนุษย์
ED043181194TH รอรับ
6
14/09/2021
ม.สารคาม
จุฬา เจริญวงศ์
มนุษย์
ED975779200TH รอรับ
7
14/09/2021
ม.สารคาม
จุฬา เจริญวงศ์
มนุษย์
ED975779139TH รอรับ
8
14/09/2021
นัมพร
ภาณุวัชร์ นิรานนท์
มนุษย์
EG864736090TH รอรับ
9
14/09/2021
ศิวกร
สนธยา วันชัย
เกษตร
ED002960805TH รับแล้ว
10
14/09/2021
เบญจมาพร
ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
EI665460651TH รอรับ
11
14/09/2021
รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
กจ.
ED852282082TH รอรับ
12
14/09/2021
ไพโรจน์
เครืองวัลย์ อินทรสุข
มนุษย์
ED160215806TH รอรับ