# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
8
03/09/2021
วิทยาลัยสหวิทยาการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
RJ042355605TH รอรับ
9
03/09/2021
อาคเนย์
ทิวาวรรณ ศริเจริญ กันหา
การจัดการ
RH484036201TH รอรับ
10
03/09/2021
ธนกฤต
เครือวัลย์ อินทรสุข
มนุษย์
ED029970871TH รอรับ
11
03/09/2021
ดร.ชไมพร
กองบรรณาธิการวารสารฯ
วิจัย
ED812394222TH รับแล้ว
12
03/09/2021
ณัฐณิชา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วิทย์
EW369582119TH รอรับ
13
03/09/2021
ชินรดา
เครือวัลย์ อินทรสุข
มนุษย์
ED029970899TH รอรับ
14
03/09/2021
ภัสพร
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วิทย์
ED135308656TH รอรับ
15
03/09/2021
อดิศักดิ์
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
กจ.
ED975765435TH รับแล้ว
16
03/09/2021
ยูเรนัส
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED029946767TH รับแล้ว
17
03/09/2021
ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด
นฤมล จันทร์มา
วิทย์
ED116715467TH รอรับ
18
03/09/2021
ณัฐรัตน์
อภิญญา บำรุงจิตต์
มนุษย์
ED100049735TH รอรับ
19
03/09/2021
ณัฐพล
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED100063581TH รับแล้ว
20
03/09/2021
จริญญา
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
EB523425470TH รับแล้ว
21
03/09/2021
พัชรพล
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED100049284TH รับแล้ว
22
03/09/2021
จันทกร
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED100055611TH รับแล้ว
23
03/09/2021
ณัฐพล
(กยศ) กองพัฒนา
กองพัฒนา
EB538812585TH รอรับ
24
03/09/2021
บุษบา
สาขานิติศาสตร์ (วิชาเตรียมฝึก)
มนุษย์
EB532876129TH รอรับ
25
03/09/2021
เพ็ญนภา
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
ครุ
RP423820702TH รอรับ
26
03/09/2021
การจัดการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
วิทยบริการ
RG178526335TH รอรับ
27
03/09/2021
shopee
พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์
มนุษย์
RL207913419TH รอรับ
28
03/09/2021
ใสใส
ติสรณ์ ชาตระกูล
ทั่วไป
RP983387837TH รับแล้ว
29
03/09/2021
cheap
สุวิมล พันธ์โต
การจัดการ
RL215960340TH รอรับ
30
03/09/2021
ดิษณ์กร
ธนากร ม่วงกล้วย
ทั่วไป
PB912750213TH รับแล้ว
31
03/09/2021
แพท
ทิพยาภา ถิรรุจเขมพร
สสว.
RL216728707TH รอรับ
32
03/09/2021
rosejin
ชลธิชา ระลึก
ครุ
EH567897481TH รับแล้ว
33
03/09/2021
บ้านน้องนาซ่า
ยุภา คำตะพล
สสว.
OA320156393TH รอรับ
34
03/09/2021
tayamon
ธนภัทร วรปัสสุ
เกษตร
ED858656344TH รอรับ
35
03/09/2021
พัชรพร
ติสรณ์ ชาตระกูล
ทั่วไป
ED122515310TH รับแล้ว
36
03/09/2021
สสว.
เทพกานต์ บุญมิ่ง
ทั่วไป
RE325657989TH รอรับ
37
03/09/2021
wbanocha
พิมพ์ชญา กรอุตตมา
มนุษย์
OA137772093TH รอรับ