# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
1
23/07/2021
รู้ใจ
แก้วตา ผิวพรรณ
การจัดการ
RJ049077760TH รอรับ
2
23/07/2021
EAON
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
RJ318177029TH รับแล้ว
3
23/07/2021
ธารารัตน์
เครือวัลย์ อินทรสุข
มนุษย์
RP861864735TH รับแล้ว
4
23/07/2021
วิศวรรมสถาน
สุชิรา นวลกำแหง
เกษตร
RJ333873640TH รอรับ
5
23/07/2021
พิรภรณ์ สันติ
ภาวิณี ศรีจริยะ
วิทยบริการ
RJ208937601TH รับแล้ว
6
23/07/2021
วิศวกรรมสถาน
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
เกษตร
RJ333874755TH รับแล้ว
7
23/07/2021
สภาพัฒนาการฯ
สัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์
กองแผน
RC867561503TH รอรับ
8
23/07/2021
ปราณันถ์
อัญชา ศรีเรืองฤทธิ์
มนุษย์
RP697959854TH รับแล้ว
9
23/07/2021
koprun
อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
ครุ
RJ440284394TH รอรับ
10
23/07/2021
ธวัชชัย
กนกศรี จันทรังสรรค์
ครุ
RP414890064TH รอรับ
11
23/07/2021
รร.บ้านวังกวาง
กนกศรี จันทรังสรรค์
ครุ
RP803850771TH รอรับ
12
23/07/2021
รร.บ้านหนองบัวทอง
กนกศรี จันทรังสรรค์
ครุ
RE103965996TH รอรับ
13
23/07/2021
เกวริน
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
สสว.
SLOK000010393DT รับแล้ว
14
23/07/2021
Aunwashop
ปนิษฐา ฟูตระกูล
ทั่วไป
OB135707199TH รอรับ
15
23/07/2021
วาม
พริมาดา บัวหลวง
การจัดการ
RL092189512TH รับแล้ว
16
23/07/2021
littlemy
ธัญญาลักษณ์ (หอในหญิง)
ทั่วไป
OB031479082TH รอรับ
17
23/07/2021
สิงห์คาล
อธิษฐาน แดงสวัสดิ์
ทรัพย์สิน
PD095114694TH รอรับ
18
23/07/2021
กรุงไทย
จุฑามาส ชื่นใจ
มนุษย์
EH523708604TH รับแล้ว
19
23/07/2021
มัทธมน
กนกศรี จันทรรังสรรค์
ครุ
EI811544787TH รอรับ
20
23/07/2021
วีรชน
สนธยา วันชัย
เกษตร
ED712364086TH รอรับ
21
23/07/2021
หจก.พิษณุโลก
ธุติมา พุฒอ่อน
วิจัย
ED023993622TH รอรับ
22
23/07/2021
สิรวัชญ์
อรุณ สนใจ
มนุษย์
EH229616681TH รับแล้ว
23
23/07/2021
เพลินจิตร
กนกศรี จันทรรังสรรค์
ครุ
EG143835994TH รอรับ
24
23/07/2021
พฤฒธน
จิรโรจน์ บุญราช
มนุษย์
EI665435983TH รับแล้ว
25
23/07/2021
รัชฏพร
อรุณ สนใจ
มนุษย์
ED834351382TH รับแล้ว
26
23/07/2021
ตะวัน
อรุณ สนใจ
มนุษย์
ED834351467TH รับแล้ว
27
23/07/2021
สุวัฒน์
ณัฐณิชา อินจำปา
เกษตร
ED027432367TH รอรับ
28
23/07/2021
J I B
สุกัญญา โคกทอง
มนุษย์
EO706247205TH รับแล้ว
29
23/07/2021
Chiangmai
ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
ครุ
EB144536268TH รอรับ
30
23/07/2021
น้อย
นิตยา นาคอินทร์
ครุศาสตร์
EH229614270TH รอรับ