# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
1
15/09/2021
ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ
อธิการบดี
ธุรการ
RM407720855TH รอรับ
2
15/09/2021
ศูนย์หนังสือจุฬา
หัวหน้าการเงินและบัญชี
งานคลัง
RE100354187TH รอรับ
3
15/09/2021
บ.ไบนารี กราฟิก
อธิการบดี
ธุรการ
RL225130497TH รอรับ
4
15/09/2021
จิราพร
ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
RL008596915TH รอรับ
5
15/09/2021
ชุติมณทน์
สาขานิติศาสตร์
มนุษย์
RP907299751TH รอรับ
6
15/09/2021
สุภัสรา
ขวัญพิชชา ผ่องชุ่ม
ทั่วไป
RL119916919TH รอรับ
7
15/09/2021
วัดพระบรมธาตุ
จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
ศิลปะ
RL069283880TH รอรับ
8
15/09/2021
มิ้น
อิสราภรณ์ เห็นคง
ทั่วไป
RH540203141TH รับแล้ว
9
15/09/2021
saza
รัดดา สำราญพันธ์
วิจัย
RL116454850TH รับแล้ว
10
15/09/2021
icandycase
วรชัย ศรีเมือง
เกษตร
RL181077226TH รับแล้ว
11
15/09/2021
ja
สุทธิดา จัยธรรพ
ทั่วไป
625192562610 รับแล้ว
12
15/09/2021
dtac
มหาวิทยาลัย
เลขา
EG117048813TH รอรับ
13
15/09/2021
สป.อว.
อธิการบดี
ธุรการ
EJ632960235TH รอรับ
14
15/09/2021
กรมทรัพยากรธรณี
อธิการบดี
ธุรการ
EF283345245TH รอรับ
15
15/09/2021
อรวรรณ
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ (งานคลัง)
ธุรการ
EB544496658TH รอรับ
16
15/09/2021
AEON
ธัญพิสิทธิ์ รังษีสกรณ์
วิทย์
EH864292538TH รอรับ
17
15/09/2021
toyota
รุ่งลักษณา ดีแจ่ม
การจัดการ
EH865636671TH รอรับ
18
15/09/2021
สป.อว.
อธิการบดี
ธุรการ
EH231626957TH รอรับ
19
15/09/2021
บ.เพื่อนเกษตรกร
อนุวัฒน์ เกตุแฟง
ครุ
ED129327611TH รอรับ
20
15/09/2021
นิยดา
ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
ED795068747TH รับแล้ว
21
15/09/2021
ปรารถนา
ธนภัทร มะณีแสง
เกษตร
EX649427949TH รอรับ
22
15/09/2021
ภคพงษ์
ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
ED657532351TH รับแล้ว
23
15/09/2021
ภูวนินทร์
ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
ED160207950TH รับแล้ว
24
15/09/2021
ปรารถนา
ณุตรา พงษ์ไทย
กองพัฒนา
ED125724095TH รอรับ
25
15/09/2021
ดร.ปรีชา
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
กจ.
ED871633895TH รอรับ
26
15/09/2021
ดร.จุมพล
จุฑามาศ แก้วโยน
มนุษย์
ED085678617TH รับแล้ว
27
15/09/2021
นารีรัตน์
สนธยา วันชัย
เกษตร
ED002953217TH รับแล้ว
28
15/09/2021
ดารินทร์
ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
EI665461060TH รับแล้ว
29
15/09/2021
กัญญารัตน์
สนธยา วันชัย
เกษตร
ED770173316TH รับแล้ว
30
15/09/2021
จิตต์ลัดดา
จินตรัตน์ แสงศิริ
มนุษย์
ED002953415TH รับแล้ว