บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566 กับบริษัท แคนนา ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมและเป็นพยาน ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับบริษัท แคนนา ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีระยะ เวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันเป็นต้นไปโดยมีคำมั่นให้ขยายเวลาได้เป็นคราว ๆ ไป อีกคราวละ 5 ปี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *