การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงและมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 6 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *