การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ประธานกรรมการและคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เรื่อง “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ถือเป็นข่าวดีของนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นอย่างมาก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน 1.  ดร.ธวัช กงเติม  2.  ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรรางกูร  3.  ดร.สำราญ ทองแพง ร่วมกับคณะกรรมการ ร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ และเห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *