การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ประธานกรรมการและคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมรวมกันอภิปราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ๑.  ดร.ธวัช กงเติม  ๒.  ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรรางกูร  ๓.  ดร.สำราญ ทองแพง และเห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบให้อธิการบดีเชิญผู้เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือ และปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *