การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานกรรมการ

ผศ.ทิวาพร ขันผนึก กรรมการ

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

น.ส.สุจิตรา จุ้ยวอน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *