การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมและเข้าใจ เกิดความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรมโครงการในแผนยุทธศาสตร์ สามารถนำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากรพัฒนาสำนักงานอธิการบดี สามารถผลักดันการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

[ngg src=”galleries” ids=”2″ display=”basic_thumbnail”]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *