โครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทบทวนแผนงานสำนักงานอธิการบดี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม SANDALAY จังหวัดชลบุรี
เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี สามารถเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายได้อย่างเหมาะสม และเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้ง ๓ กอง คือกองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สามารถดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”40″]