พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้น
ปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรขององค์กร ณ ลานกิจกรรม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าแบบวิถี
ไทย ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *