ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 22 พย. 2565 เวลา 9.30 น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา 2 เรื่อง คือ
1. พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566
2. พิจารณาร่างใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อทำ ระกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *