การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563