การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565