การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ******* วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน 1.ท่าน ดร. สำราญ แพงทอง 2. ท่าน ดร. พีรพัฒน์ วัชรินทรรางกูร 3. ท่าน ดร. ธวัช กงเติม ได้ร่วมพิจารณา หารือและวางแผนเพื่อพัฒนา และดำเนินการเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้งบประมาณ การจัดหารายได้ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *