ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 (2) วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นการประชุมประจำเดือนเป็นปกติมีการพิจารณา 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)

Read more

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักงาน บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมเรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักงาน ให้แก่บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัย โดยมี ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ที่ห้องประชุมศรีทองอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Read more

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทบทวนแผนงานสำนักงานอธิการบดี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทบทวนแผนงานสำนักงานอธิการบดี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม SANDALAY จังหวัดชลบุรีเพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี สามารถเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Read more

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมและเข้าใจ เกิดความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรมโครงการในแผนยุทธศาสตร์ สามารถนำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากรพัฒนาสำนักงานอธิการบดี สามารถผลักดันการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

Read more