กิจกรรม/โครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) วิธีการและขั้นตอนการจัดทำผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ในครั้งนี้ ภาคเช้าจัดขึ้นที่ห้องประชุมศรีชมภู โดยเป็นการแบ่งกลุ่มอภิปรายแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้บริหารทั้ง 5 คณะ แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราน ศาสตราจารย์ถวิล …

การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์ Read More »

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 พย. 2565 เวลา 9.30 น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา 2 เรื่อง คือ 1. พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566 2. พิจารณาร่างใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อทำ ระกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ Post Views: 97

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีครั้งที่ 5/2565

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุม 4 เรื่อง ตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 Post Views: 172

ประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งคณะกรรมการมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงมีวาระเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง Post Views: 183

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและคณะได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 Post Views: 110

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Post Views: 51

โครงการ U2T for BCG

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี หัวหน้าโครงการ U2T for BCG ได้จัดโครงการ U2T for BCG โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ พนักงานจ้างเหมา จำนวน 10 คน กลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม และประชาชน ประมาณ จำนวน 50 คน Post Views: 99

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**************************************วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมและประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างพร้อมเพรียง Post Views: 99

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ******* วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน 1.ท่าน ดร. สำราญ แพงทอง 2. ท่าน ดร. พีรพัฒน์ วัชรินทรรางกูร 3. ท่าน ดร. ธวัช กงเติม ได้ร่วมพิจารณา หารือและวางแผนเพื่อพัฒนา และดำเนินการเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้งบประมาณ การจัดหารายได้ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย Post Views: 115