Supannee Tan

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 / 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 / 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีคณะกรรมการบางท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเมื่อเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ Post Views: 128

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สนอ. ที่ ๑.๓ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ และทักษะ ในเรื่องการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างถูกวิธี Post Views: 133

โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2563-2564) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอธิการบดี และการบูรณาการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานอธิการบดี

Post Views: 96

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 (2) วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Post Views: 135

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นการประชุมประจำเดือนเป็นปกติมีการพิจารณา 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 และแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น Post Views: 83