การมีส่วนร่วมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไว้ดังนี้

  1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
  2. การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ
  3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
  4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาท้องถิ่น
  5. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว
  6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

          การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำคณะ / สำนัก สถาบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น
          การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ในเรื่องการบริหารงบประมาณ ปรากฏดังนี้

    ประเด็นในการมีส่วนร่วม
          ด้านการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการแต่งตั้งผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการ

    สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
          คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่
          1) ดร. สำราญ ทองแพง
          2) ดร. ธวัช กงเติม
          3) นายสมาน ปางวัชรากร
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้

          1. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
          2. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
          3. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
          4. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
          5. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

    ผลจากการมีส่วนร่วม ร่วมกันวางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลด้านงบประมาณทุกประเภท เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน
ทั้งนี้ดำเนินงานตามมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

    (4) นำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงโดยดำเนินการนำข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา วางแผนในการบริหารจัดการงบประมาณ พร้อมแผนการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการและบริหารจัดการต่อไป

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *