การมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยงประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการบริหาร และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผล

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการประชุม ร่วมกับบุคคลภายนอก 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

1)       ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
2)       ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
3)       ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีบุคคลภายนอก โดยหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก, นายจงรัก  เกตแค, ว่าที่ พ.ต. ดร.สุชิน  ชาญสูงเนิน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 32 คน ได้ร่วมวิพากษ์ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน และให้ข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม

มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย แผนการควบคุมความเสี่ยง และกิจกรรมเชิงรุกที่มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปประกอบการวางแผน กำหนดกิจกรรมเชิงรุกควบคุมการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิด หรือลดขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *