โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ จัดอบรม AUN-QA ให้บุคลากรสายวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *