โครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย…เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

มรภ.พช. จัดโครงการ โครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย…เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย…เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 6 คณะ และศูนย์ สำนัก สถาบัน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยจัดขึ้นที่ ห้องประชุมภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้และเข้าใจในหลักการเขียนแบบวิเคราะห์และประเมินค่างานเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง และให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ที่กำหนดไว้ และเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัดคณะ สำนัก สถาบัน ทั้ง 11 หน่วยงาน จำนวน 84 คน

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *