โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่1 สร้างวิศวกรสังคม” ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รุ่นที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่1 สร้างวิศวกรสังคม” ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รุ่นที่ 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมประกายเพชร มีนักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรม

กิจกรรมดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อให้นักศึกษา มีคุณลักษณะและทักษะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ นักคิด : ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย นักสื่อสาร : ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา นักประสานงาน : ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดม ทรัพยากร สรรพกำลังในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาได้ และ นวัตกร : ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือคนที่ใส่ใจเรื่องราวต่างๆ ในสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น โดยใช้การสังเกต เก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์ แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไปสู่ความเป็นพลเมือง และสร้างชุมชนที่มีการยกระดับสามารถจัดการตนเองได้ ขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความตั้งใจ หาประสบการณ์ ในการทำงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต อย่างผู้ที่มีความสามารถ เป็นคนดีต่อสังคม ในอนาคต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *