พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานในการจัดโครงการพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress