Month: June 2021

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ Post Views: 325

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ประธานกรรมการและคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมรวมกันอภิปราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ๑.  ดร.ธวัช กงเติม  ๒.  ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรรางกูร  ๓.  ดร.สำราญ ทองแพง และเห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบให้อธิการบดีเชิญผู้เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือ และปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Post Views: 210

ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาพร บางใบ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Post Views: 133