Month: April 2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 / 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 / 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีคณะกรรมการบางท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเมื่อเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ Post Views: 130

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สนอ. ที่ ๑.๓ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ และทักษะ ในเรื่องการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างถูกวิธี Post Views: 133

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ประธานกรรมการและคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมโดยการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ด้งนี้ ๑.  ดร.ธวัช กงเติม  ๒.  ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรรางกูร  ๓.  ดร.สำราญ ทองแพง  ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Post Views: 70