Month: January 2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นการประชุมประจำเดือนเป็นปกติมีการพิจารณา 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 และแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น Post Views: 83