การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักงาน บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมเรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักงาน ให้แก่บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัย โดยมี ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ที่ห้องประชุมศรีทองอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Post Views: 62