การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทบทวนแผนงานสำนักงานอธิการบดี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทบทวนแผนงานสำนักงานอธิการบดี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม SANDALAY จังหวัดชลบุรีเพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี สามารถเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Read more

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมและเข้าใจ เกิดความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรมโครงการในแผนยุทธศาสตร์ สามารถนำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากรพัฒนาสำนักงานอธิการบดี สามารถผลักดันการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

Read more